ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

PEP gevestigd en kantoorhoudende aan de Piushaven 6, 5017 AN te Tilburg K.v.K. nr. 56859597,
hierna te noemen ‘Leverancier’.
ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke)
  aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, die Leverancier heeft
  aangeboden aan of afgesloten met Opdrachtgever.
  1.2 Opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem
  gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Leverancier en Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk
  schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat andere
  voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze voorwaarden slechts voor de specifieke opdracht
  waarvoor zij zijn overeengekomen.
 2. Totstandkoming overeenkomst
  2.1 Al onze (mondelinge of schriftelijke) offertes zijn vrijblijvend, tenzij tevoren schriftelijk een termijn
  voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen. Niettemin heeft Leverancier het
  recht om een offerte binnen vijf werkdagen nadat hij Opdrachtgever heeft bereikt te herroepen.
  2.2 Een overeenkomst komt tot stand en de werkzaamheden worden ingepland op het moment dat
  een offerte door Opdrachtgever middels een schriftelijk akkoord wordt aanvaard dan wel, indien
  geen offerte aanwezig is, Opdrachtgever een opdracht aan Leverancier geeft en laatstgenoemde die
  opdracht aanvaardt.
  2.3 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of
  gedeeltelijk annuleert, is Leverancier gerechtigd om alle in verband met die opdracht door haar
  gemaakte c.q. te maken kosten geheel bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Leverancier zal na
  betaling van de annuleringskosten door Opdrachtgever hetgeen gedurende de periode voorafgaande
  aan de annulering in het kader van die opdracht is ontwikkeld overhandigen aan Opdrachtgever, een
  en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.
 3. Prijzen
  3.1 De prijzen en tarieven zijn inclusief de in de aanbieding, offerte of overeenkomst omschreven
  werkzaamheden door Leverancier. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW)
  en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en vormen geen vergoeding voor
  verpakking, import, transport, reis- en verblijfskosten, kantoorkosten, (technische) documentatie,
  gebruik van audio en/of visueel materiaal van derden, aanschaf van hardware, software van derden,
  opleiding van Opdrachtgever, installatie, implementatie en dergelijke welke separaat aan
  Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding, offerte of
  overeenkomst.
  3.2 Indien Opdrachtgever een verzoek heeft tot wijziging van en/of aanvulling op de specificaties van
  de door Leverancier te verrichten werkzaamheden zal zij Leverancier hiervan in kennis stellen.
  Vervolgens zal Leverancier Opdrachtgever een prijsopgave doen van het ten gevolge van de
  wijzigingen c.q. aanpassingen eventueel te verrichten meerwerk. Leverancier zal slechts meerwerk
  verrichten nadat zij hiertoe een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen.
  Leverancier zal Opdrachtgever factureren voor dit meerwerk.
  3.3 Leverancier hanteert een standaard uurtarief van € 75,00 excl. 21% BTW (prijspeil 2019).
  3.4 Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke
  kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen. Deze nieuwe prijzen en tarieven zijn van
  toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Leverancier en
  Opdrachtgever.
 4. Betaling
  4.1 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur
  vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient Opdrachtgever uiterlijk binnen
  veertien dagen na factuurdatum te betalen. Hierna ‘de betalingstermijn’.
  4.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
  zal aan Opdrachtgever over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1.5% per dag (één
  en een half procent) en € 30,00 (te zegge dertig euro) excl. BTW administratiekosten in rekening
  worden gebracht, gerekend over de periode dat de Opdrachtgever in verzuim is, een en ander
  zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
  4.3 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering
  uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag
  tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide (buiten-)
  gerechtelijke kosten van Leverancier, onverminderd alle overige rechten van Leverancier.
  4.4 Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen
  uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele
  betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en
  zonder jegens Opdrachtgever tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.
  4.5 Opdrachtgever ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering.
  Opdrachtgever kan zich derhalve jegens Leverancier nimmer met een beroep op verrekening aan
  een betalingsverplichting onttrekken. Iedere betaling wordt in de eerste plaats geacht te strekken ter
  voldoening van de langst openstaande vordering, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling
  betrekking heeft op een latere vordering.
  4.6 Leverancier behoudt zich het recht voor om eventuele door Opdrachtgever aan Leverancier ter
  beschikking gestelde zaken, materialen, apparatuur en dergelijke worden eerst dan terug te geven
  nadat alle door Opdrachtgever verschuldigde betalingen volledig zijn verricht.
  4.7 Bij grotere projecten en/of bij vooraf aangeven factureert leverancier 50% van de totaalsom aan
  de Opdrachtgever, na opdrachtbevestiging. De overige 50% wordt gefactureerd bij de oplevering van
  het project.
  4.8 Indien de betaling niet voldaan wordt binnen het gestelde betalingstermijn, behoud de
  Leverancier het recht om het geleverde product en/of haar software af te schermen wegens
  administratieve redenen.
  4.9 Indien de werkzaamheden op nacalculatiebasis worden verricht, zal Leverancier Opdrachtgever
  maandelijks factureren. Het bepaalde in artikel 4.1 tot en met 4.6 is van overeenkomstige
  toepassing.
 5. Levering
  5.1 Door Leverancier genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld
  op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren
  en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Partijen zullen elkaar zo snel mogelijk op de
  hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op de (tijdige) uitvoering
  van de werkzaamheden en/of de leveringstermijnen.
  5.2 Leverancier zal de werkzaamheden vervaardigen en leveren overeenkomstig de functionele en
  technische specificaties welke tussen partijen zijn c.q. worden overeengekomen.
  5.3 Indien Leverancier op verzoek van Opdrachtgever bepaalde wijzigingen van en/of aanvullingen
  op de specificaties van de door Leverancier te verrichten werkzaamheden uitvoert, kan Leverancier
  de leveringsdatum van de werkzaamheden na overleg met Opdrachtgever opschorten voor zover dit
  nodig is ter uitvoering van de betreffende wijzigingen c.q. aanvullingen.
  5.4 De enkele overschrijding op basis van overmacht van een leveringstermijn brengt Leverancier
  niet in verzuim en geeft Opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van Leverancier, niet het
  recht de overeenkomst te ontbinden. Partijen treden vervolgens zo spoedig mogelijk in overleg ten
  einde een nieuwe leveringstermijn vast te stellen.
  5.5 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van een
  overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over zodra deze het kantoor en/of magazijn van
  Leverancier hebben verlaten.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  6.1 Leverancier behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken voor ter zake van alle
  vorderingen die zij krachtens (tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit-) een
  overeenkomst op Opdrachtgever heeft c.q. mocht verkrijgen.
  6.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Leverancier
  rust te bezwaren en/of aan derden over te dragen. Evenmin mogen door Leverancier verleende
  licenties en/of gebruiksrechten met betrekking tot die zaken door Opdrachtgever worden
  uitgeoefend.
 7. Medewerking Opdrachtgever
  7.1 Opdrachtgever zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
  overeenkomst benodigde gegevens, inlichtingen, documentatie, materialen, software van derden,
  assets en/of overige benodigdheden welke door partijen schriftelijk worden omschreven (hierna:
  benodigdheden) ter beschikking stellen. Voorts zal Opdrachtgever Leverancier tijdig in kennis stellen
  van zijn beslissingen, ontvangen documenten tijdig beoordelen en alle overige benodigde
  medewerking verlenen teneinde Leverancier in staat te stellen aan de leveringsdatum te voldoen.
  Opdrachtgever garandeert Leverancier dat zij gerechtigd is te beschikken over de aan Leverancier
  ter beschikking gestelde benodigdheden en vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken ter zake.
  7.2 Indien de in artikel 7.1 omschreven benodigdheden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
  afspraken ter beschikking zijn gesteld aan Leverancier, indien de benodigde medewerking niet wordt
  verleend of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Leverancier
  gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en de leveringsdatum op te schorten zonder tot enige
  schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.
  Voorts kan Leverancier de daardoor eventueel ontstane kosten en te verrichten meerwerk volgens
  zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  7.3 Indien medewerkers van Leverancier en/of derden in het bedrijf van Opdrachtgever of op een
  andere door Opdrachtgever aangewezen locatie werkzaamheden ter uitvoering van een
  overeenkomst dienen te verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in
  redelijkheid benodigde faciliteiten, zoals maar niet beperkt tot een werkruimte met
  telecommunicatiefaciliteiten, zorgdragen.
 8. Medewerking derden
  8.1 Leverancier kan op verzoek en met toestemming van Opdrachtgever het leveren van bepaalde
  zaken, het verrichten van bepaalde diensten en/of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk
  uitbesteden aan een of meer derden.
 9. Intellectuele eigendomsrechten
  9.1 Leverancier verleent aan Opdrachtgever uitsluitend het niet- exclusieve recht de geleverde zaken
  eeuwigdurend te gebruiken voor het beoogde doel zoals schriftelijk omschreven in de aanbieding,
  offerte of overeenkomst en in beginsel blijven alle (intellectuele) eigendomsrechten op de door
  Leverancier aan Opdrachtgever geleverde zaken, waaronder maar niet beperkt tot software,
  concepten, vormgeving, documentatie, offertes, daarop vastgelegde informatie c.q. gegevens
  alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, voorbehouden aan Leverancier, met uitzondering van
  de door Leverancier geleverde benodigdheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
  overeengekomen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is Opdrachtgever
  niet gerechtigd de geleverde zaken op een andere wijze te gebruiken en/of de aan hem verleende
  rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te
  dragen en/of in licentie te geven. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat bepaalde
  (intellectuele) eigendomsrechten door Leverancier aan Opdrachtgever worden overgedragen,
  waartoe Leverancier Opdrachtgever een toeslag in rekening kan brengen, vindt de overdracht plaats
  onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever niet uiterlijk binnen de overeengekomen
  betalingstermijn, verlengd met een redelijke termijn na schriftelijke aanmaning door Leverancier, aan
  haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien Opdrachtgever daarna alsnog aan haar
  betalingsverplichtingen voldoet zal de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan
  Opdrachtgever wederom plaatsvinden en wordt deze geacht plaatsgevonden te hebben op de datum
  waarop de overdracht oorspronkelijk zou hebben plaatsgevonden. Voor zover intellectuele
  eigendomsrechten worden overgedragen, verkrijgt Opdrachtgever geen exclusieve rechten op
  elementaire onderdelen van de door Leverancier ontwikkelde zaken, waarop immers geen
  intellectuele eigendomsrechten rusten.
  9.2 Leverancier is gerechtigd haar logo en naam te vermelden op de geleverde zaken, op de
  aftiteling daarvan en/of in de sourcecode van de software.
  9.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om de voor Opdrachtgever ontwikkelde zaken geheel of
  gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.
 10. Geheimhouding
  10.1 Partijen zijn verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna,
  vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze
  aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel
  waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld.
  Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet
  noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
  10.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:
  (i) alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als
  zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
  deze vertrouwelijk is;
  (ii) alle product-, marketing-, klant- en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid
  en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn,
  ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
  (iii) alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(en) (gegevens), specificaties, objectcodes,
  sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met
  door de ene partij ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan
  de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de
  wijze waarop deze is verstrekt;
  (iv) iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.
  10.3 De verplichtingen van partijen gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan de
  ontvangende partij kan aantonen dat
  (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of
  (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat
  deze door de andere partij aan hem werd verstrekt.
  10.4 Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar daarna geen (ex-)
  medewerkers van de andere partij en/of met haar gelieerde ondernemingen in dienst nemen en/of
  anderszins inschakelen in haar bedrijf en/of met haar gelieerde ondernemingen.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 Partijen aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts indien en voor zover
  dat op grond van het bepaalde in dit artikel blijkt.
  11.2 De totale aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
  een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van de voor die
  overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Onder directe schade van Opdrachtgever in de zin van
  deze voorwaarden wordt uitsluitend verstaan:
  (i) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
  zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  (ii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever het
  belang van Leverancier naar behoren heeft behartigd.
  Aansprakelijkheid van partijen voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste contracten en/of
  schade aan het imago van de andere partij is uitgesloten.
  11.3 Buiten de in artikel 11.2 genoemde gevallen rust op partijen geen enkele aansprakelijkheid voor
  schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
  gebaseerd.
  11.4 De aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
  overeenkomst ontstaat slechts indien de ene partij de andere partij onverwijld en deugdelijk
  schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming,
  en de andere partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort
  blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  tekortkoming te bevatten, zodat de andere partij in staat is adequaat te reageren.
  11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ene partij
  de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de andere partij meldt. Enig
  recht op schadevergoeding vervalt 45 dagen na de leveringsdatum, of, indien de overeenkomst
  tussentijds is beëindigd, 45 dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst.
  11.6 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege
  Leverancier geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is
  overeengekomen.
  11.7 Eventueel door Leverancier verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven.
  Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar
  de geschiktheid van de te leveren zaken en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.
  11.8 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren
  gaan van content en/of data.
  11.9 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier elke aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk
  opslaan, verwerken van data en of content welke in strijd kan zijn met de Algemene verordening
  gegevensbescherming (AVG).
  11.10 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens
  productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door
  Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde
  apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever
  bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 12. Overmacht
  12.1 Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, welke aan één der partijen niet kan
  worden toegerekend en niet is te wijten aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet,
  rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt, zal deze partij de
  andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te
  verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan
  niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de
  overmacht opgeschort.
  12.2 Indien de overmacht situatie heeft voortgeduurd tot twee maanden na de datering van de
  voornoemde kennisgeving zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van
  de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke aan een dergelijke
  overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot
  enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te houden te zijn. Leverancier behoudt
  evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen, verrichtte werkzaamheden en/of
  verleende diensten.
 13. Tussentijdse ontbinding
  13.1 Indien een der partijen, na schriftelijke sommatie door de wederpartij, in gebreke blijft om aan
  enige uit een overeenkomst en/of deze Voorwaarden voortvloeiende wezenlijke verplichting te
  voldoen, is de wederpartij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst,
  de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder jegens de andere partij tot
  vergoeding van enige schade gehouden te zijn, middels een aangetekend schrijven te beëindigen,
  onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te
  oefenen, zoals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht van Leverancier op
  betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.
  13.2 Tevens is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te
  beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, en zonder
  jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, indien de andere partij
  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt
  verleend, de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
  de andere partij haar onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de
  andere partij beslag wordt gelegd, de rechtspersoon van de andere partij wordt ontbonden of de
  zeggenschap over of de beslissende stem binnen de rechtspersoon van de andere partij bij een
  derde komt te berusten, onverminderd het recht van de beëindigende partij haar wettelijke
  toekomende rechten uit te oefenen, zoals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht
  van Leverancier op betaling van reeds geleverde zaken, ver- richtte werkzaamheden en/of verleende
  diensten.
  13.3 Tevens is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst na de minimale bepaalde termijn te
  ontbinden met in acht name van tenminste één maand opzegtermijn. Alle contracten zijn op basis
  van een jaarcontract m.u.v. de websites op basis van een leasecontract hiervoor geldt een termijn
  van twee jaar.
 14. Overige bepalingen
  14.1 Aanvullingen op en wijzigingen van een overeenkomst tussen partijen en/of deze daarop van
  toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen
  zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. Indien partijen schriftelijk bepaalde
  aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke
  opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.
  14.2 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de
  overige bepalingen niet aan. In geval van een nietige of vernietigbare bepaling zullen Leverancier en
  Opdrachtgever in onderling overleg ter vervanging van de betreffende bepaling een nieuwe bepaling
  vaststellen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q.
  vernietigbare bepaling in acht worden genomen.
  14.3 Op een overeenkomst tussen partijen, deze daarop van toepassing zijnde Algemene
  Voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
  14.4 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen
  partijen zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter
  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
  Niettemin heeft Leverancier het recht een geschil ter beslechting aan de bevoegde rechter in de
  woonplaats van Opdrachtgever voor te leggen.
  14.5 De titels boven de artikelen zijn aangebracht voor het gemak van de lezer. Hieraan kunnen
  geen rechten worden ontleend.
  14.6 Partijen zijn verplicht van elke adreswijziging onverwijld schriftelijk kennis aan de wederpartij te
  geven.
  BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT SOFTWAREONTWIKKELING
  De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene
  Voorwaarden, van toepassing indien Leverancier in opdracht van Opdrachtgever software ontwikkelt.
 15. Levering, installatie en acceptatie
  15.1 Leverancier zal de software ontwikkelen en aan Opdrachtgever leveren op een nader overeen
  te komen soort en formaat informatiedrager en overeenkomstig de functionele en/of technische
  specificaties welke door partijen schriftelijk zullen worden omschreven. Leverancier zal de software
  met zorg ontwikkelen op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de
  juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
  15.2 Leverancier kan technische maatregelen nemen ter bescherming van door haar geleverde
  software. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is
  het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken. Indien de
  beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reserve kopie van
  de software te maken, zal Leverancier op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de
  software aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
  15.3 Indien partijen schriftelijk een acceptatietest zijn overeengekomen kan Opdrachtgever
  gedurende een periode van tien werkdagen na levering van de software onderzoeken of deze
  voldoet aan de specificaties zoals bedoeld in artikel 15.1, hierna ‘de testperiode’. De acceptatietest
  zal plaatsvinden in een van tevoren overeengekomen omgeving en overeenkomstig een
  overeengekomen procedure. Acceptatie van de software mag slechts worden onthouden op grond
  van het niet voldoen van de software aan de specificaties, tenzij het ondergeschikte gebreken in de
  software betreft, zijnde gebreken die operationele en/of productieve ingebruikname van de software
  redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om deze
  ondergeschikte gebreken kosteloos te herstellen.
  15.4 Indien gedurende de testperiode blijkt dat de software niet voldoet aan de specificaties zoals
  bedoeld in artikel 15.1, zal Opdrachtgever Leverancier hiervan uiterlijk op de laatste dag van de
  testperiode schriftelijk in kennisstellen onder vermelding van de specificaties waaraan de software
  niet voldoet, hierna ‘de gebreken’, in welk geval de testperiode wordt onderbroken. Leverancier zal
  vervolgens de in de voornoemde kennisgeving vermelde gebreken zo spoedig mogelijk herstellen en
  de software herleveren aan Opdrachtgever, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden voor
  Opdrachtgever. Op het moment van herlevering van de software vangt de testperiode van 10
  werkdagen opnieuw aan. Mocht Opdrachtgever vervolgens onverhoopt op nieuwe gebreken in de
  software ten gevolge van het niet voldoen aan de specificaties stuiten, dat wil zeggen gebreken die
  niet reeds in de vorige testperiode aanwezig waren en waarvan Opdrachtgever Leverancier derhalve
  niet gedurende de vorige testperiode in kennis had kunnen stellen, dan zal de procedure zoals
  hierboven omschreven worden herhaald.
  15.5 Opdrachtgever wordt geacht de software te hebben geaccepteerd:
  (i) indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen: bij levering van de software; dan wel
  (ii) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: na afloop van die testperiode; dan wel
  (iii) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen en Opdrachtgever Leverancier
  gedurende de testperiode een in kennisstelling als bedoeld in artikel 15.4 heeft doen
  toekomen: nadat Leverancier de in de in kennisstelling vermelde gebreken heeft hersteld; dan wel
  (iv) bij ingebruikname van de software door Opdrachtgever.
  15.6 Indien de software in fasen en/of onderdelen wordt geleverd en getest, laat de niet-acceptatie
  van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een andere fase en/of ander
  onderdeel onverlet.
 16. Garantie
  16.1 Gedurende een periode van één maand na levering of, indien een acceptatietest is
  overeengekomen, één maand na afloop van de testperiode, zal Leverancier eventuele gebreken in
  de software ten gevolge van het niet voldoen aan de specificaties kosteloos herstellen, indien en
  voor zover zij binnen die periode schriftelijk van deze gebreken in kennis is gesteld door
  Opdrachtgever. Leverancier garandeert niet dat de software zonder onderbreking en/of gebreken zal
  werken en/of dat alle gebreken kunnen worden hersteld.
  16.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik c.q. toepassing
  van de software alsmede voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
  16.3 Leverancier kan gedurende boven omschreven garantieperiode zijn gebruikelijke commerciële
  tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien de gebreken in de software zijn
  veroorzaakt door gebruiksfouten en/of onoordeelkundig gebruik van de software en/of door overige
  niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken.
  16.4 De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Leverancier wijzigingen in de software heeft aangebracht c.q. heeft doen
  aanbrengen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de
  garantieverplichting.
  16.5 Herstel van de gebreken zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie.
  Leverancier is gerechtigd om naar haar keuze definitieve dan wel tijdelijke oplossingen c.q.
  programmaomwegen en/ of probleem vermijdende restricties in de software aan te brengen.
  16.6 Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is Leverancier niet gehouden eventuele
  gebreken in de software te herstellen, tenzij partijen hiertoe een onderhouds- of service level
  overeenkomst zijn overeengekomen.
 17. Gebruiksrecht
  17.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, verleent
  Leverancier Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de software, welk
  gebruiksrecht uitsluitend het recht omvat de software te laden en uit te voeren tijdens de
  contractperiode.
  17.2 De sourcecodes van de software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte
  (technische) documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien
  Opdrachtgever (technische) documentatie wenst, dient zij hiervoor apart een offerte aan te vragen bij
  Leverancier.
  17.3 Opdrachtgever zal alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de software onverwijld aan
  Leverancier retourneren indien het boven omschreven gebruiksrecht van de software wordt
  beëindigd. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het
  gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever Leverancier zodanige
  vernietiging onverwijld schriftelijk bevestigen.
  17.4 Leverancier verstrekt Opdrachtgever eeuwigdurend het volledig eigendomsrecht over de
  geleverde front-end materialen.
  17.5 Leverancier behoudt zich ten allen tijden het eigendomsrecht van de geleverde backend
  software, in de meeste gevallen Content Management Systemen incl. extensie modules en
  maatwerkmodules.
 18. Onderhoud/hosting/servicelevel
  18.1 Op verzoek van Opdrachtgever kunnen partijen in onderling overleg een onderhouds-, hosting- /
  of service level overeenkomst aangaan, op welke overeenkomst de gebruikelijke voorwaarden van
  Leverancier van toepassing zullen zijn.
  18.2 Leverancier zal gebreken in de software binnen de in de betreffende overeenkomst genoemde
  termijn naar beste vermogen trachten te herstellen. Herstel van de gebreken zal geschieden op een
  door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd om naar haar keuze definitieve dan
  wel tijdelijke oplossingen c.q. programmaomwegen en/of probleem vermijdende restricties in de
  software aan te brengen. Leverancier garandeert niet dat de software zonder onderbreking en/of
  gebreken zal werken en/of dat alle gebreken kunnen worden hersteld.
  18.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik c.q. toepassing
  van de software alsmede voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
  18.4 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren
  gaan van content en/of data.
  18.5 Leverancier creëert dagelijkse back-up van de systemen en data welke binnen de eigen
  systeemomgevingen draaien. Dit ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting eigen back-up
  maatregelen te treffen.
  18.5 Voor herstel van verminkte en/of verloren gegane gegevens/data dient een aparte offerte te
  worden aangevraagd, evenals voor herstel van gebreken ten gevolge van door of vanwege
  Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier aangebrachte
  wijzigingen in de software. Voorts kan Leverancier zijn gebruikelijke commerciële tarieven en de
  kosten van herstel in rekening brengen in- dien de gebreken in de software zijn veroorzaakt door
  gebruiksfouten en/of onoordeelkundig gebruik van de software en/of door overige niet aan
  Leverancier toe te rekenen oorzaken.
  BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT FOTOGRAFIE en VIDEO
  De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene
  Voorwaarden, van toepassing indien Leverancier in opdracht van Opdrachtgever foto’s en/of video’s
  maakt.
 19. Doelstelling / toestemming / opslag / publicatie
  19.1 Leverancier biedt fotografie en videoproducties ten behoeve van website, webshop of andere
  communicatiemiddelen aan opdrachtgever aan.
  19.2 Het doel van de fotografie/video-opdracht zal te allen tijde helder en duidelijk in de
  overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever worden geformuleerd.
  19.3 Opdrachtgever verleent Leverancier expliciet toestemming voor het maken van (portret)foto’s en
  video’s van door hem gewenste onderwerpen. Opdrachtgever is daarmee verantwoordelijk voor de
  verwerking van de foto’s welke onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) als
  bijzondere persoonsgegevens gezien worden. Dit betekent ook dat Opdrachtgever te allen tijde zelf
  verantwoordelijk is voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerden voor het maken van
  foto’s alsmede eventuele publicatie van deze foto’s/video’s.
  19.4 Leverancier zal foto’s en video’s gemaakt in opdracht van Opdrachtgever opslaan op haar eigen
  beveiligde server en in bewaring houden zo lang Opdrachtgever een overeenkomst heeft met
  Leverancier. Na beëindiging van de overeenkomst verwijdert Leverancier de foto’s van de server,
  tenzij Leverancier schriftelijk anders verzoekt.
  19.5 Leverancier zal foto’s en video’s gemaakt in opdracht van Opdrachtgever nimmer aan derden
  verstrekken, niet zelfstandig noch in opdracht van Opdrachtgever. Beelden worden door Leverancier
  alleen verstrekt aan Opdrachtgever.
  19.6 Opdrachtgever kan Leverancier verzoeken gemaakte foto’s en video’s te publiceren op maar
  niet beperkt tot website, drukwerk, social media. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier elke
  aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verwerken van de foto’s zonder toestemming van
  geportretteerde of op willekeurige andere manier die in strijd kan zijn met de AVG. Opdrachtgever is
  verwerkersverantwoordelijk wanneer foto’s door Leverancier gepubliceerd worden. Leverancier zal
  beelden nooit publiceren voor enig ander doel dan vooraf bij het aangaan van de overeenkomst is
  bepaald dan wel in een aanvulling op de oorspronkelijke overeenkomst schriftelijk is afgesproken.